Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Toespraak van Wethouder G. v.d. Wees

Toespraak van Wethouder G. v.d. Wees

Toespraak van Wethouder G. v.d. Wees tijdens de opening van de MS-kunsttentoonstelling in Museum Maassluis op 28 sept. 2013
kunstenaars steunen openstelling sluis

Goedemiddag Dames en Heren,

Wat een eer om deze tentoonstelling te mogen openen. Een eer, omdat het onderwerp niet zomaar iets is, maar een Rijksmonument met een historische betekenis en waarde die in oude luister hersteld moet gaan worden.
Dat is in één zin eigenlijk allesomvattend waar het vandaag om gaat. Daarmee zou ik kunnen volstaan en tot de openingshandeling over kunnen gaan. Ware het niet, dat ik niet voor één zin ben gekomen. Dus ik wil wat dieper op dit onderwerp door gaan en daarover met u van gedachten wisselen. Om te beginnen een stukje historie.

Twee weken geleden was ik te gast bij de Kindermonumentendag in Midden Delfland. Kindermonumentendag gaat daar als volgt: diverse groepjes schoolkinderen uit groep 7 gaan door het dorp, dit jaar Schipluiden, van monument naar monument. Ook een maassluise groep schoolkinderen deed hier aan mee. Samen met mijn collega van die gemeente, Tineke van Nimwegen, speelden wij middeleeuwse personen die in de tijd leefden, toen Maaslandsluijs zich afsplitste van Maasland. Wij hebben de schoolkinderen dan ook het verhaal verteld van deze afsplitsing en het zelfstandig worden van Maassluis. In dat verhaal kwam uiteraard de Monstersche Sluijs veelvuldig voor evenals het feit, dat het bijna 400 jaar geleden is, dat de afsplitsing plaats vond.

In die tijd, rond het jaar 1600, konden de bewoners van dit gebied grofweg ingedeeld worden in twee categorieën. De boeren woonden in en om Maasland en Schipluiden en de vissers rond de Sluijs. Maeslandsluijs. Gezamenlijk was het één gebied en werden dor de inwoners de belastingen betaald aan Maasland en Schipluiden. De visserij was echter een bloeiende activiteit en de groep vissers nam een grote omvang in verhouding tot Maasland.
Daardoor ontstond er de nodige onvrede over het feit, dat de vissers belastingen betaalden aan Maasland en Schipluiden, die er vervolgens, kort door de bocht gezegd, leuke dingen mee deden voor de boeren van Maasland. Dat gaf de nodige ontevredenheid en werd uiteindelijk de aanleiding voor Maeslandsluijs om de landbeheerders uit die tijd te verzoeken om zelfstandig te mogen worden. Dat verzoek werd niet zonder slag of stoot ingewilligd. Ook in die tijd waren er al stroperige politieke processen.

Uiteindelijk is het gelukt en, zoals we inmiddels weten, is in 1614 Maeslandsluijs zelfstandig geworden. Met daarin de Monstersche Sluijs prominent in de dorpskern aanwezig als schakel tussen rivier en achterland. Voor de kinderen was het interessante stof. Ze waren geïnteresseerd en stelden goede vragen. Zo’n monumentendag bood de gelegenheid om een stukje historie van dit gebied onder de aandacht te brengen van, in dit geval jonge, inwoners van dit gebied. Waarom vertel ik dit nu, zult u zich wellicht afvragen? Dat komt, omdat in zo’n activiteit al heel veel opgesloten zit van de waarde van het in stand houden van zo’n mooi monument als onze Monstersche Sluijs. Educatieve waarde, het bijbrengen van historisch besef met behulp van deze en soortgelijke monumenten.

MSkunst02Ga ik wat minder ver terug in de historie, dan kom ik, afgerond, bij de jaren 1880 – 1900. Ook in die jaren was er veel aandacht voor de functie van de Monstersche Sluijs net als in de huidige tijd. Toen was het met name de ombouw van sluijs naar schutsluijs, die de aandacht vroeg. De start van die discussie was een schrijven van B en W van Maassluis van 30 september 1884 aan het Hoogheemraadschap, dat zij BIJ GERUCHTE had vernomen, dat de sluijs gerepareerd zou gaan worden en of de sluijs dan niet uitgebreid zou kunnen worden tot schutsluijs.

Daarvoor werden uiteraard belangrijke argumenten voor het voetlicht getoverd, zoals een betere uitwatering, belangrijk voor het vervoer van producten van het Westland en transport en handel van Maassluis zelf.
Dames en heren, als je de stukken leest uit die tijd, dan is de overeenkomst met tegenwoordige stukken toch wel prachtig om te lezen. Evenals de argumenten om het gewoon aanvankelijk NIET te doen volgens een schrijven van B en W uit die tijd: “vanwege de uiterst schrale financiën van de gemeente Maassluis was Maassluis bereid een kleine subsidie te verstrekken met een advies aan het Hoogheemraadschap om omringende gemeenten als Rozenburg en Delfland om een bijdrage te vragen”.
Aanvankelijk gaat dat plan om financiële redenen dan ook de ijskast in, om er na enkele jaren weer uit te komen. Ook dan zit Maassluis nog steeds krap bij kas en de Provincie en Hoogheemraaadschap halen alles uit de kast om Maassluis zover te krijgen om een bedrag van 5000 gulden op een totaal van 24000 gulden bij te dragen. Ik zal u de fraaie volzinnen uit die tijd besparen, maar feit is, dat de overeenkomst met de huidige ambtelijke teksten buitengewoon groot is.
Ook in die tijd werd onder druk alles vloeibaar en kon de gemeente op een gegeven moment snel beslissen. Zo snel, dat de vraag oprijst of het procedureel met de gemeenteraad wel zuiver is gelopen. Na het genomen besluit werd het echter weer stil en waren er nog enkele jaren nodig om alle afspraken rond de schutssluis rond te krijgen. Met name de hoogte van de tarieven voor het schutten vormden een langdurig struikelpunt. Toen dus ook al, denk ik daarbij. Met in mijn achterhoofd de gedachte aan de huidige discussie rond de tarieven van de sportaccommodaties van nu.
Prachtig als je zulke processen onder ogen krijgt met de actuele zaken van nu in je achterhoofd. Dan denk je al gauw: “nothing new”. En dat lijkt cynisch maar is het niet. Het is juist een stimulerend bedoelde constatering naar de mensen die achter het project Monstersche Sluijs van deze tijd zitten. Toen kostte het ook enkele jaren voor het beoogde doel bereikt werd en nu zal dat ook zo gaan. Maar het doel werd toen bereikt en zal ook nu bereikt worden, daar twijfel ik niet aan.

Die uitspraak brengt me in het heden. Al jaren is de Monstersche Sluijs geen functionerende sluis meer. Als kind vond ik het altijd prachtig om het schutten van schepen te zien gebeuren. Altijd fascinerend. Iets om door te geven aan nieuwe generaties.
Gelukkig is er een stichting in het leven geroepen die zich het lot van de sluis heeft aangetrokken en aanvankelijk zwaar tegen de stroom in is gaan strijden voor een heropening van de sluis. Gaande weg zie je meer draagvlak ontstaan. Onderzoeken van uiteenlopende aard zien het licht en uit alles blijkt, dat het een goede zaak is, om deze sluis in ere te herstellen.
En ik denk ook, dat het een goede zaak is om dit doel na te streven. En ik zal u zeggen waarom ik dat vind. Een reden ligt in het feit, dat je zo iets door kan geven op jongere generaties. Dat heb ik al genoemd.
Daarnaast zal het voor meer leven in het stadshart van Maassluis gaan zorgen. Een functionerende sluis zal schepen van de haven naar de vlieten laten gaan. Die meren in het centrum aan met alle gevolgen van dien. Positieve effecten voor de winkeliers en horeca mag je veronderstellen en vooral meer levendigheid. Al ben ik realist genoeg om niet gelijk te verwachten, dat de schepen drie rijen dik aan de kades van de vlieten zullen liggen. Stap voor stap zal het zich wel gaan ontwikkelen. Waarbij ik het zelf van belang vind, dat dan ook de bruggen over de Noordvliet weer goed kunnen openen en sluiten zodat er een prachtige vaarverbinding komt tussen het mooie Midden Delfland en de Nieuwe Waterweg. Dan kan ook een welbekende firma met rondvaartboten vertrekken en starten vanuit het centrum van Maassluis. Dan wordt het pas echt geslaagd.
En als we dan nog combinaties kunnen maken met de Historische Vereniging met het gilde van stadsgidsen voor stadswandelingen dan heeft Maassluis een mooi toeristisch concept in handen. Dames en heren, ik geloof daar in.

Dit hele verhaal n.a.v. de tentoonstelling van vandaag. Een mooi initiatief van Gallery Ritsart om in samenwerking met verschillende kunstenaars op heel verschillende wijze de Monstersche Sluijs in beeld te laten brengen. Als ik de verschillende werken zie, ben ik zeer onder de indruk van de diversiteit en de verschillen in uitvoering. Van een breed overzicht van het onderwerp naar details tot surrealistisch. Erg fraai om te zien.

Te gelijkertijd is het ook een tweede originele tentoonstelling van Museum Maassluis. Ook deze tentoonstelling is door het onderwerp een originele tentoonstelling geworden die voor elke inwoner van Maassluis toegankelijk is. Ook dat vind ik een prima ontwikkeling. De tentoonstelling blijft nog zes weken hier en verhuist dan naar Gallary Ritsart. Daar zullen de werken op 24 november a.s. door onze burgemeester geveild gaan worden, waarbij de opbrengst voor het overgrote deel naar de Stichting Monstersche Sluis zal gaan.

Al met al een mooi voorbeeld van samenwerking waarbij Stichting Monstersche Sluijs, Kunstenaars, Museum Maassluis en Gallery Ritsart zich inzetten voor een prachtig doel voor de gemeente Maassluis. Die samenwerking….. Ook dat is onderdeel van een participatie samenleving.
Er zal de komende tijd nog veel werk verzet moeten worden om tot een functionerende sluis te kunnen komen en ik wens de stichting daar veel energie en succes bij.

Dames en Heren, ik heb zo mijn gedachten over dit onderwerp met u gedeeld en het wordt tijd om de officiële openingshandeling te gaan verrichten.
Daarvoor geef ik het woord weer terug aan Friedy.

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online