De kleikist in de sluis

Afdammen van een kostenpost

In 1972 werd de Monstersche sluis met een kleikist afgedamd. Technisch was de sluis nog in orde, maar het gebruik ervan was dramatisch afgenomen. Doordat het waterpeil in Het Scheur en De Nieuwe Waterweg als gevolg van de Deltawerken was gestegen kon er nog sporadisch worden gespuid. Daarnaast werden nog nauwelijks schepen geschut. Het Hoogheemraadschap van Delfland wilde zich graag van deze kostenpost ontdoen. Geen sluiswachter meer en geen kostbare vijfjaarlijkse keuring.

De kleikist in de sluis

De kleikist werd in 1972 aan de vlietzijde achter het gewelf van de sluis aangebracht. Twee schotten van dikke balken worden in gleuven in het metselwerk geschoven. De ruimte tussen de schotten wordt vervolgens opgevuld met klei. De bovenzijde wordt afgedekt met planken om onkruidgroei te voorkomen.
Elk schot van dikke balken is sterk genoeg om de waterdruk van enkele meters te weerstaan. Twee schotten en een dikke laag klei ertussen vormen een ondoordringbare afdichting. Vanaf 1972 zitten we veilig achter de kleikist. De deuren hebben een decoratieve functie gekregen, maar uiteraard vullen ze de waterkerende functie van het geheel nog wel aan.

In 2009 werd de kleikist vervangen

In 2008/2009 zijn de sluisdeuren, die 50 jaar oud waren verwijderd en elders gerenoveerd. Toen de deuren in 2009 waren teruggeplaatst is ook de kleikist vervangen. Dat gebeurde om de dikke balken met een lag teer, die nadelig was voor de waterkwaliteit, te vervangen door nieuwe balken.