a. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de openstelling, de verwerving, de exploitatie van de Monstersche Sluis, alsmede de instandhouding van het cultureel historisch erfgoed;

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het werven van fondsen en subsidies om onderzoek te laten verrichten naar de haalbaarheid van openstelling van de Monstersche Sluis, zowel op technisch als uit cultureel historisch oogpunt, om vervolgens een historisch verantwoord renovatieplan op te stellen om de schutsluis in eigendom te verwerven en weer in werking te stellen, alsmede het (mede)organiseren van verschillende activiteiten die de haalbaarheid van het openstellen van de Monstersche Sluis doen bevorderen.

VERMOGEN.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a.   subsidies en donaties;

b.   schenkingen, erfstellingen en legaten;

c.   alle andere verkrijgingen en baten.

Beloningsbeleid: Alle activiteiten die gedaan worden door het statutair bestuur en de vrijwilligers zijn op vrijwillige basis en wordt geen beloning aan ontleend.